Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên Điều phối - Dịch thuật tiếng Campuchia Hết hạn

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Huế

Nhân viên Điều phối - Dịch thuật tiếng Trung Hết hạn

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Điều phối - Dịch thuật tiếng Thái Hết hạn

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Nhân viên Đối ngoại - Dịch thuật tiếng Nga Hết hạn

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Hà Nội

Nhân viên Điều phối - Dịch thuật tiếng Hàn Hết hạn

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Hà Nội

Cộng tác viên Dịch thuật tiếng Thái Hết hạn

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Hà Nội

Nhân viên Điều phối - Dịch thuật tiếng Myanmar Hết hạn

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Hà Nội - Hồ Chí Minh - Thừa Thiên Huế

Nhân viên Đối ngoại - Dịch thuật tiếng Lào Hết hạn

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế

Cộng tác viên Đối ngoại dịch thuật tiếng Nhật Hết hạn

Nghề nghiệp: Dịch thuật

Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế